III Niedziela Zwykła

1. Od 2020 roku III Niedziela Zwykła to Niedziela Słowa Bożego. Również dziś Chrystus Pan gromadzi nas przy ołtarzu słowa i Uczty Ofiarnej. Obficie rozsiewa swoje słowo, pragnąc naszego umocnienia i zjednoczenia w wierze. Jako Jego uczniowie jesteśmy wezwani do ciągłego nawracania się i pogłębiania swojej pobożności. Dziś chcemy także prosić wszechmogącego Boga o przywrócenie jedności chrześcijan wszystkich wyznań oraz powierzyć Jego nieustającej opiece nasze babcie w dniu ich święta.
2. Dzisiaj Dzień Babci (jutro Dzień Dziadka). Życzymy wszystkim babciom i dziadkom miłości od najbliższych i dobrego zdrowia.
3. Trwa w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia).
4. Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuję za wsparcie Kiermaszu Świątecznego. Zgromadzono środki w wysokości 5200 zł. Z tej kwoty 3290 zł ze sprzedaży świec Caritas zostało przekazane na rzecz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ze środków parafialnego Zespołu Caritas zakupiliśmy pralko-suszarkę oraz środki do prania dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu w Gdańsku, gdzie przebywają samotnie matki z dziećmi. Koszt darowizny to 1932 zł. Bóg zapłać za wszelkie wsparcie. Równe serdeczne podziękowania składamy całemu Zespołowi Caritas w naszej parafii za ich wieloletnią i pełną miłości działalność.
5. Wizyta duszpasterska w rodzinach naszej parafii odbywa się w tygodniu przy ul. 23 Marca. Błogosławieństwo rodzin (tradycyjnie od domu do domu) rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godziny 16.00, a w sobotę kolęda uzupełniająca od godziny 15.00. Program kolędy znajduje się w gablocie z ogłoszeniami i na stronie internetowej parafii. Msze święte jeszcze w tym tygodniu o godzinie: 7.00, 7.30 i 9.00. Natomiast w sobotę, 27 stycznia br. Msza święta wieczorna będzie już celebrowana o godzinie 18.00.

6. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę i przesyłane na konto parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.
7. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat do Przedszkola Niepublicznego Lokomotywa w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte 17 (boczna od Monte Cassino). SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA! Przedszkole opiera się na wartościach katolickich. Wychowujemy i rozwijamy duchowość dziecka w atmosferze miłości, akceptacji i szacunku do drugiego człowieka. W przedszkolu funkcjonuje Fundusz Stypendialny, by czesne nie było barierą do skorzystania z katolickiej formacji. Plakat w gablocie, a zapisy poprzez stronę www.lokomotywa.edu.pl/rekrutacja
8. Zmarli w ostatnim tygodniu: śp. Leokadia Dereczynik, śp. Janina Rozenberg, śp. Lucja Hołowacz, śp. Łukasz Sadowski, śp. Wiesław Wojnowski i śp. Zofia Wypych. Dobry Jezu, a nasz Panie…
9. Pod chórem do nabycia gazety: Niedziela i Gość Niedzielny, nowy numer Galilei. W zakrystii można nabyć kalendarz z Ziemi Świętej (25 zł.) na 2024r.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy w Nowym Roku błogosławieństwa Bożego, obfitych łask od Serca Jezusowego i opieki Matki Bożej.

============================================

APERUIT ILLIS – List Apostolski w Formie motu proprio Ojca Świętego Franciszka, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego.

«Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk24, 45). To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił Zmartwychwstały Pan, zanim wstąpił do nieba. Objawia się Uczniom, gdy są zgromadzeni, łamie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby pojęli Pismo Święte. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa»2. Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosiłem, aby «jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem». Przeznaczenie w sposób szczególny jednej niedzieli w ciągu Roku Liturgicznego Słowu Bożemu pozwoli przede wszystkim na odnowienie w Kościele gestu dokonanego przez Zmartwychwstałego, który otwiera również dla nas skarbiec swojego Słowa, abyśmy mogli być w świecie głosicielami tego niewyczerpanego bogactwa. Stąd też w niniejszym Liście zamierzam odpowiedzieć na wiele próśb, które do mnie skierował Lud Boży, aby w całym Kościele można było celebrować Niedzielę Słowa Bożego.
3. Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności. Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby pokreślić charakter, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny w celebracji Eucharystii należy intronizować Świętą Księgę, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana.
4. Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Tak nie może być. Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem.
5. Pasterze mają przede wszystkim wielką odpowiedzialność za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Homilia w szczególności nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ posiada «charakter niemal sakramentalny». Wprowadzanie w głębokość Bożego Słowa, używając jeżyka prostego i odpowiedniego dla tego, kto go słucha, pozwala kapłanowi odkryć «piękno obrazów, jakimi posługiwał się Pan, by pobudzać do praktykowania dobra». Dla wielu naszych wiernych jest to jedyna okazja, aby zrozumieć piękno Słowa Bożego i dojrzeć Jego powiązania z ich codziennym życiem. Konieczne jest, aby poświęcono odpowiednio dużo czasu na przygotowanie homilii. To jest duszpasterska okazja, której nie można stracić!
6. Zanim Zmartwychwstały objawi się uczniom zamkniętym w domu, spotyka się najpierw z dwoma z nich na drodze, która prowadzi do Emaus. Ci dwaj uczniowie dyskutują o ostatnich wydarzeniach męki i śmierci Jezusa. Ich droga naznaczona jest smutkiem i rozczarowaniem po tragicznym końcu życia Jezusa. Pokładali w Nim nadzieję, jako Mesjaszu, a znaleźli się w obliczu Ukrzyżowanego. Po drodze Zmartwychwstały Pan wypytuje ich, nazywa ich „nierozumnymi” «i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego». Chrystus jest pierwszym egzegetą! Sam Zbawiciel chciał być wierny temu Słowu, aby wyjaśnić tę jedyną historię zbawienia, która w Chrystusie znajduje swe wypełnienie.
7. „Podróż” Zmartwychwstałego z uczniami do Emaus kończy się posiłkiem. Tajemniczy Wędrowiec przyjmuje prośbę, którą uczniowie wypowiedzieli do niego: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Siadają przy stole, Jezus bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie go i ofiarowuje uczniom. W tym momencie ich oczy otwierają się i rozpoznają Go. Dzięki temu opisowi rozumiemy, jak nierozerwalny jest związek między Pismem Świętym a Eucharystią. Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać, że jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi.
8. Pismo Święte i sakramenty są nierozłączne. Kiedy Sakramenty są wprowadzane i oświecane przez Słowo, ukazują się one wyraźnie jako cel i sens zbawczego działania. W tym kontekście nie należy zapominać o nauce płynącej z Księgi Apokalipsy: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” /Ap 3, 20/. Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje.
9. W Drugim Liście do Tymoteusza, który stanowi duchowy testament św. Pawła, zaleca on swojemu wiernemu współpracownikowi, aby stale korzystał z Pisma Świętego: «wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości». Aby osiągnąć ten zbawczy cel, Rola Ducha Świętego w Piśmie Świętym jest fundamentalna. Pismo Święte pod działaniem Ducha Świętego przekształca się w żywe Słowo Boże, przeżywane i przekazywane w wierze świętego ludu.
10. Działanie Ducha Świętego dotyczy nie tylko procesu formowania się Pisma Świętego, ale także wpływa na tych, którzy słuchają Bożego Słowa. Ważne jest stwierdzenie Ojców Soboru, według których Pismo Święte musi być «czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane». Wraz z Jezusem Chrystusem Objawienie Boga osiąga swoja pełnię; jednak Duch Święty kontynuuje swoje działanie.
11. Kiedy Pismo Święte czytane jest w tym samym Duchu, w którym zostało napisane, pozostaje ono zawsze nowe. Stary Testament nigdy nie jest stary, gdyż jest częścią Nowego, ponieważ wszystko jest przekształcane przez jednego Ducha, który daje natchnienie. Sam Jezus wyraźnie to stwierdza na początku swojej posługi: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». Ten, kto codziennie żywi się Słowem Bożym, staje się współczesny ludziom, których spotyka.
12. Słowo Boże nieustannie przypomina nam o miłosiernej miłości Ojca. W przypowieści o ubogim Łazarzu znajdujemy cenną wskazówkę. Kiedy Łazarz i bogacz umierają, ten ostatni, widząc ubogiego na łonie Abrahama, prosi, aby został wysłany do jego braci, aby ich napomnieć, by żyli oni miłością bliźniego i uniknęli jego własnych udręk. Odpowiedź Abrahama jest precyzyjna: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!». Słuchanie Pisma Świętego, aby czynić miłosierdzie: to jest wielkie wyzwanie, przed którym stoi nasze życie.
13. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń jest Przemienienie Pańskie. Jezus idzie na górę, aby modlić się z Piotrem, Jakubem i Janem. Ewangeliści opisują, że gdy twarz i szata Jezusa rozjaśniły się blaskiem, dwóch mężczyzn rozmawiało z Nim: Mojżesz i Eliasz, którzy uosabiają Prawo i Proroków, to znaczy Pismo Święte. Przemienienie przypomina Żydowskie Święto Namiotów, gdzie Ezdrasz i Nehemiasz czytają ludziom święty tekst po powrocie z wygnania. To Przemienienie jest także podobne do tego, które jest w momencie lektury Pisma Świętego, które przekracza siebie, gdy karmi oraz napełnia swoim blaskiem i mocą życie wierzących.
14. Na drodze przyjmowania Słowa Bożego towarzyszy nam Matka Pana, uznana za błogosławioną, ponieważ uwierzyła w spełnienie tego, co Pan Jej powiedział (por. Łk 1, 45). Błogosławieństwo Maryi poprzedza wszystkie błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa ubogim, cierpiącym, cichym, czyniącym pokój i prześladowanym, ponieważ jest to warunek konieczny dla każdego innego błogosławieństwa. Żaden biedny człowiek nie jest błogosławiony, ponieważ jest biedny. Staje się nim, jeśli, podobnie jak Maryja, wierzy w wypełnienie się Słowa Bożego. Niech zatem Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić»

W Rzymie, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 30 września 2019 roku,
we wspomnienie Świętego Hieronima, w 1600. rocznicę jego śmierci.
Franciszek, papież

 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017